Laboratorij za ekologiju životinja

Laboratorij za ekologiju životinja namijenjen je za znanstvena i stručna istraživanja faunističke raznolikosti i ekologije hematofagnih člankonožaca – prvenstveno obada (Diptera: Tabanidae) i krpelja (Acari: Ixodidae). Dio istraživanja obuhvaća testiranje različitih prirodnih i sintetskih atraktanata i repelenata koji se mogu koristiti u regulaciji brojnosti populacija navedenih skupina.

Slika 1

Također, u Laboratoriju se provode istraživanja faune i ekologije ptica s posebnim osvrtom na analize trendova populacija ptica močvarica na području Hrvatske. U okviru znanstveno istraživačkog projekta provode se analize molekularnih biljega ptica. Kroz izradu diplomskih radova obuhvaćene su i pojedine skupine kopnenih kralježnjaka poput vodozemaca, gmazova i sitnih sisavaca. U laboratoriju se nalazi entomološki ormar sa zbirkama obada, zbirka mokrih preparata (obada) i zbirka lubanja sitnih sisavaca Hrvatske. Uz pribor za prepariranje životinja, laboratorij je opremljen opremom i kemikalijama za izolaciju DNA.

Slika 2
Obavještavamo Vas da se web stranica http://www.biologija.unios.hr/webbio neće više ažurirati.
Nove stranice Odjela za biologiju se nalaze na www.biologija.unios.hr